Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Odluka o određivanju službenika za informiranje

KATALOG INFORMACIJA GRADSKE KNJIŽNICE KAŠTELA

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Renata Dobrić
Telefon: 021/225-944; 095 300 0031
E-mail: gradskaknjiznicakastela@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 9:00 do 12:00
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija GKK
Katalog informacija GKK

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA

Poštom:
Gradska knjižnica Kaštela
Službenik za informiranje
Trg palih za domovinu 1
21212 Kaštel SućuracElektroničkom poštom:
gradskaknjiznicakastela@gmail.com

OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama – PDF / DOC
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – PDF / DOC
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PDF / DOC

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan 2015. – 2017.
Financijski plan 2016. – 2018.
Financijski plan 2017. – 2019.
Financijski plan 2018. – 2020.
Financijski plan 2019. – 2021.
Financijski plan 2020. – 2022.

PRAVILNICI / PRAVILA

Pravilnik o radu gradske knjižnice Kaštela
Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
Pravilnik o vlastitim sredstvima
Pravila posudbe u gradskoj knjižnici Kaštela
Pravila za pristup internetu

PROCEDURE

Procedura zaprimanja računa 2012.
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2012.
Procedura ispunjavanja narudžbenice 2012.
Procedura naplate prihoda 2016.
Procedura blagajničkog poslovanja 2019.
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 2019.
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama 2019.
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2020.
Procedura o korištenju privatnog automobila u službene svrhe 2021.

KLASIFIKACIJA

Klasifikacija – plan 2015.
Klasifikacija – plan 2016.
Klasifikacija – plan 2020.

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF /CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – PDF /CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – PDF